Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Hiilidioksidipäästöjä on leikattava globaalisti 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, joten on selvää, että kunnianhimoisten päästötavoitteiden toteutumiseksi on tehtävä hartiavoimin töitä jokaisessa maailman valtiossa. Ilmastonmuutoksen torjuminen ei kuitenkaan saa olla kiinni ainoastaan valtakunnallisesta politiikasta tai kansainvälisistä sopimuksista, vaan myös kaupungeilla ja kunnilla on suuri rooli ilmastokatastrofin vastaisessa työssä. 

Helsingin vihreät nuoret vaatii, että Helsinki ottaa päästötavoitteiden toteutumisen kaiken päätöksentekonsa keskiöön. Yhteisesti sovituista tavoitteista täytyy pitää kiinni. Helsingillä on Suomen pääkaupunkina, suurimpana kuntana ja koko maan suunnannäyttäjänä poikkeuksellinen vastuu ilmastotavoitteiden toteutumisesta. Meillä on mahdollisuus näyttää, että hiilinegatiivinen kaupunki ei ole vain utopiaa tai toiveajattelua, vaan täysin saavutettavissa oleva päämäärä. 

Tämä vaatii merkittäviä toimia. Hiilinegatiivisuutta ei ole mahdollista saavuttaa pelkästään katkaisemalla hiilidioksidipäästöjen syntyminen. Jotta tavoitteeseen päästään, tulee Helsingin sitoa hiiltä enemmän kuin päästöjä syntyy. Tämän vuoksi luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on myös suurissa kaupungeissa, erityisesti Helsingissä, äärimmäisen tärkeää. Biodiversiteetti- ja ilmastokriisi kulkevat käsi kädessä, minkä vuoksi meidän tulee kaupungin ympäristöpolitiikassa panostaa myös arvokkaasta kaupunkiluonnosta ja hiilinieluista huolehtimiseen

Ilmastopolitiikassa on otettava merkittäviä askeleita kohti hiilinegatiivisuutta. Vihreiden ansiosta Helsingissä ollaan ympäristöpolitiikassa jo nyt Suomen edelläkävijöitä. Silti tehtävää riittää. Hiilinegatiivisuuden saavuttamiseen tarvittavia toimenpiteitä täytyy tehdä jokaisella päästöjä aiheuttavalla sektorilla. Meidän tulee tehdä kaupunkiliikenteestä kestävämpää, lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö energian- ja lämmöntuotannossa sekä rakentaa kestävästi.

Liikenne aiheuttaa viidesosan Helsingin hiilidioksidipäästöistä. Liikenteen päästöistä puolet syntyy yksityisautoilusta. Helsingin vihreiden nuorten mielestä kaupungin liikennejärjestelmässä tulee tehdä uudistuksia, joilla yksityisautoilun määrää vähennetään merkittävästi. Kestävän liikenteen edellytyksiä on parannettava jatkuvasti, jolloin tarve yksityisautoilulle vähenee. Helsingin vihreät nuoret korostaa ilmastoystävällisen raideliikenteen merkitystä hiilinegatiivisuuden saavuttamisessa: pikaraitioteitä on lisättävä ja lähijunien sekä metrojen toimintaa sujuvoitettava. 

Tämän lisäksi kevyen liikenteen mahdollisuuksia tulee parantaa. Pyörätieverkostoa on kasvatettava ja kehitettävä, kävelykeskustaa laajennettava ja bussiliikenteessä tulee siirtyä vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin. Kaikkien joukkoliikennevälineiden saavutettavuutta täytyy parantaa – tavoitteena tulee olla, että julkinen liikenne on houkuttelevin ja nopein liikkumismuoto joka puolella kaupunkia. Helsingin tulee pyrkiä lisäksi joukkoliikenteen hinnan jatkuvaan alentamiseen. Erityisesti pienituloisten, kuten opiskelijoiden ja eläkeläisten, lipunhintoja on syytä laskea. 

Kattava ja ekologinen joukkoliikennejärjestelmä vaatii resursseja. Helsingin vihreät nuoret haluaa, että Helsingissä otetaan käyttöön ruuhkamaksut, joilla voidaan rahoittaa julkista liikennettä. Ruuhkamaksujen avulla yksityisautoilua voidaan vähentää ja samalla vapauttaa katutilaa välttämättömälle autoilulle. Ruuhkamaksut myös parantavat siis välillisesti esimerkiksi hälytysajoneuvojen toimintaedellytyksiä. 

Liikenteen päästöjen vähentämisen lisäksi Helsingin vihreät nuoret vaatii toimenpiteitä energian- ja lämmöntuotannosta koituvien päästöjen minimoimiseksi. Helsingin tulee lopettaa kivihiilen käyttö ja siirtyä päättäväisesti kohti uusiutuvaa energiaa. Vaihdetaan siis hiilivoima aurinko- ja tuulivoimaan sekä kestäviin maalämpöratkaisuihin. Huolehditaan samalla energiatehokkuudesta ja siitä, että energiaa varastoidaan eikä lämpöä heitetä hukkaan. 

Viimeisenä Helsingin vihreät nuoret nostaa esiin kestävän asunto- ja kaavoituspolitiikan. Uusia asuntoja kaavoitettaessa täytyy pyrkiä välttämään viheralueille rakentamista. Asuntopolitiikkaa tulee tehdä kestävästi – niin, että olemassa olevaa kaupunkirakennetta tiivistetään ja uutta kaupunkia rakennetaan joukkoliikenteen äärelle. Tiiviiden asuinalueiden ekologisuutta voidaan parantaa rakentamalla viherkattoja sekä puistoja, jotka lisäävät kaupungin viihtyisyyttä, tarjoavat elinympäristöjä eläimille sekä sitovat hiilidioksidia. 

Päätöksenteko on usein hidasta, mutta nyt aika on käymässä vähiin. Meillä on kaikki keinot hiilinegatiivisuuden saavuttamiseen – enää tarvitaan poliittista tahtoa. Ja sitähän meiltä löytyy. Äänestämällä vihreää nuorta Helsingissä voit vaikuttaa Suomen suurimman kaupungin ilmastopolitiikan tulevaisuuteen. 

Käytä ääntäsi.