Kuntapolitiikassa tehdään päätöksiä asioista, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella meihin kaikkiin. On äärimmäisen tärkeää, että ihmisten erilaiset tarpeet huomioidaan ja jokaisen ääni tulee kuuluviin. Politiikkaa ei saa tehdä vain etuoikeutettujen ehdoilla, vaan eriarvoistavia rakenteita on purettava aktiivisesti. Helsingin vihreät nuoret vaatii, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asetetaan kaiken päätöksenteon keskiöön.

Helsingissä tulee olla nollatoleranssi kaikelle syrjinnälle, rasismille ja häirinnälle. Mahdollisuuksien tasa-arvo ei takaa aitoa yhdenvertaisuutta, vaan kunnan on aktiivisesti edistettävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista esimerkiksi positiivisen erityiskohtelun kautta.

Sukupuolien välistä eriarvoisuutta tulee poistaa mm. sukupuolivaikutusten arvioinnilla, sukupuolitietoisella budjetoinnilla, vihapuheen torjunnalla ja samapalkkaisuutta edistämällä. Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista, jota tulee torjua ja ennaltaehkäistä mm. laadukkailla ja saavutettavilla tukipalveluilla sekä koulutuksella.

Meidän Helsinkimme on antirasistinen. Rasismia on torjuttava aktiivisesti kaikissa kunnan toimielimissä, palveluissa ja kaikilla koulutusasteilla. Kuntien työntekijöitä tulee kouluttaa rasismista, ja kouluihin on laadittava antirasistiset strategiat. Kehitetään anonyymiä rekrytointia ja taataan kaupunkilaisille mahdollisuus saada palveluita useilla eri kielillä.

Helsingin tulee edistää aktiivisesti vähemmistöjen ja heikossa asemassa olevien ihmisten oikeuksia. Sateenkaarilasten ja -nuorten korkeampi riski kärsiä mielenterveysongelmista ja tulla kiusatuksi on otettava vakavasti. Yhdenvertaisuutta tulee edistää mm. lisäämällä tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, kehittämällä sukupuolisensitiivistä kasvatusta, turvaamalla sateenkaarevien työntekijöiden oikeudet ja huomioimalla moninaisuus aina kaupungin strategioista arjen käytäntöihin. 

Politiikassa on tunnistettava yhä paremmin risteävät erot, jotka vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin osallistua ja elää hyvää elämää. Sukupuoli, etninen tausta, ikä, yhteiskuntaluokka, seksuaalinen suuntautuminen, toimintakyky sekä muut erot asettavat ihmisiä eriarvoiseen asemaan ja vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet kullakin on edetä elämässä. Moniperusteinen syrjintä on tunnistettava paremmin ja päätöksenteon tulee tähdätä eriarvoistavien rakenteiden purkamiseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait edellyttävät kuntia edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan ja palveluissaan. Kuntapäättäjien on varmistettava, että Helsingissä toteutetaan näitä lakeja kokonaisuudessaan. Meidän Helsingissämme jokaisella on mahdollisuus osallistua, tulla kuulluksi ja vaikuttaa.